Projekti

Naša stalnica je uvajanje novosti. Skupaj strokovno rastemo, gradimo nova znanja, posebno skrb pa namenjamo medsebojnim odnosom in dobremu počutju na šoli.

eŠRT  je bil ustanovljen z namenom, da spremlja in spodbuja uvajanje modernih učnih metod v pouk in delo na šoli.  V lanskem šolskem letu je skupina svoje delo zastavila na več področjih: prenova šolske spletne strani, digitalizacija šolske zbornice, priprava načrta izobraževanj s področja uvajanja sodobnih učnih metod v pouk v okviru priprave projekta USP.EH, predstavitev projektov eTwinning. V šolskem letu  2015/16 bo svoje delo nadaljevala, načrtov je še veliko.

 

 

Erasmus+ projekt z naslovom Ustvarjamo spletne Poljane in širimo e-horizont (na kratko USP.eH) je bil zasnovan z željo po dodatnem strokovnem izobraževanju učiteljev o uporabi spletnih učilnic v gimnazijskem izobraževanju. Izobraževanja v tujini bodo od aprila do decembra 2016, prvi rezultati izpopolnjevanja pa bodo vidni v prihodnjem šolskem letu 2016/2017. Vabimo vas, da spremljate objave učiteljev na blogu USP.EH (https://uspeh2016.wordpress.com).

Klasična gimnazija na Gimnaziji Poljane, ki želi nadaljevati tradicijo nekdanje klasične gimnazije, gradi most med tradicijo in sodobnostjo in se zaveda zahtev sedanjega časa. Namenjena je vedoželjnim in razgledanim dijakom, ki si želijo čim širše izobrazbe.

Cilji projekta prenove klasične gimnazije so aktualizacija in problemski pristopi k temam kot so človek kot vrednota, razumevanje sedanjosti na podlagi preteklosti, povezovanje antičnih vsebin s sodobnostjo, antika kot izvor naše kulturne identitete. Prav tako si prizadevamo za poglabljanje specifičnih poudarkov programa. To dosegamo z uvajanjem nekaterih novosti v predmetnik, z medpredmetnimi povezavami, problemskim pristopom v sodelovalnem učenju, projektnimi dnevi, strokovnimi ekskurzijami in s pripravo didaktičnih gradiv za dijake in učitelje. Tako želimo oblikovati žlahten program, v katerem se ob naravoslovnih predmetih prepletajo, dopolnjujejo in nadgrajujejo pouk materinščine, latinščine, zgodovine, umetnostne zgodovine, filozofije in seveda retorike.

Poljansko tutorstvo je namenjeno vsem dijakom, tistim, ki bi želeli pomagati in nuditi učno pomoč drugim in tistim, ki takšno pomoč iščejo in jo potrebujejo.

Naloga šolske projektne skupine tutorstvo je v prvi vrsti zagotoviti in koordinirati izmenjavo dijaške učne pomoči.

V šolskem letu 2016/17  želimo vzpostaviti mrežo dijaške medsebojne učne pomoči in vzpodbujati medvrstniško solidarnost.

Učenje učenja je ena izmed ključnih kompetenc, ki jih navaja tudi Evropska komisija in ki učencem pomagajo do osebne izpolnitve, pozneje v življenju pa do zaposlitve in udejstvovanja v družbi. Zato ji pozornost posvečamo tudi na Gimnaziji Poljane. Učitelji jo seveda neprestano vključujejo v svoj pouk, še posebej pa učenje učenja poudarjamo pri prvih letnikih.

Delovno skupino za izvedbo projekta Učenje učenja smo ponovno obudili v začetku šolskega leta 2015/16 pod vodstvom Nataše Grof, sodelujejo pa učitelji Katrca Mivšek Tišler, dr. Rok Rudež in Mateja Pandel.

Dijake želimo opolnomočiti pri uporabi te kompetence. Ukvarjamo se s kognitivnimi in metakognitivnimi tehnikami učenja. Poleg tega, da  želimo pomagati dijakom, je naš namen je tudi dvigniti usposobljenost vseh učiteljev za uvajanje kompetence Učenje učenja v svoj pouk in izvajanje podobnih delavnic pri razrednih urah.

Naš osnovni cilj je dijakom nuditi kakovostno izobraževanje, z uporabo sodobnih in raznolikih načinov poučevanja. Hkrati posebno pozornost namenjamo številnim dejavnostim, ki bogatijo življenje in delo na šoli.