Šolska malica v šol. l. 2017 / 2018

Gimnazija Poljane ima že vrsto leto zelo dobro organizirano toplo prehrano. Jedilnica, t. i. podmornica, je sodobno in privlačno urejena. Izbrani ponudnik šolske prehrane je Gostinstvo Andrej Šumi.

 

Jedilnica je odprta vsak dan od 7:30 do 15.00.

 

Vsa vprašanja o šolski prehrani lahko pošljete na elektronski naslov prehrana@gimnazija-poljane.com.

 

Na označenih povezavah si lahko ogledate odgovore dijakov in staršev, ki so sodelovali v letošnji anketi o šolski malici.

ODGOVORI DIJAKOV

ODGOVORI STARŠEV

Na šolsko malico se je potrebno praviloma prijaviti do 30. junija za naslednje šolsko leto. Izjemoma se lahko prijavite tudi med šolskim letom. Izpolnjen in podpisan obrazec (doc, pdf) se odda razredniku (ob koncu šolskega leta) ali fotokopirnici (med letom).

 

Izpolnjen, podpisan, datiran in skeniran obrazec lahko pošljete na elektronski naslov prehrana@gimnazija-poljane.com.

 

Šolsko prehrano ureja Zakon o šolski prehrani (Ur. l. RS št. 3/2013 in 46/2014) v povezavi z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

 

PRIJAVA DIJAKA NA MALICO VELJA ENO ŠOLSKO LETO (od 1. septembra do 30. junija).

Cena malice znaša 2,42 evra.

 

Za prejemnika 70% subvencije je cena malice 0,73 evra.

 

Za prejemnika 40% subvencije je cena malice 1,45 evra.

 

Subvencija malice se prizna za obdobje enega šolskega leta.

 

V šolskem letu subvencija malice pripada tistim dijakom, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji, znaša:

 

-do 42% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji, pripada polna subvencija malice oz. brezplačna malica;

-nad 42 do 53% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji, pripada subvencija malice v višini 70% cene malice;

-nad 53 do 64% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji, pripada subvencija malice v višini 40% cene malice.

 

Do polne subvencije oziroma brezplačne malice so upravičeni:

 

-dijaki, ki so nameščeni v rejniško družino na podlagi odločbe o namestitvi v rejniško družino

-dijaki, ki so prosilci za azil

-dijaki, ki so nameščeni v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami oziroma v domove za učence in obiskujejo šolo izven zavoda.

 

Obdobje upravičenosti

 

Subvencija malice se prizna za obdobje enega šolskega leta.

 

 

Vloge

 

Vloge za uveljavljanje subvencije malice na centru za socialno delo ni več treba oddajati, saj bo šola upoštevala uvrstitev v dohodkovni razred na osnovni podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji.

 

  • Vloga za subvencijo malice se na centru za socialno delo odda samo v primeru, če družina dijaka ne razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku ali državni štipendiji.

 

 

 

(Viri: spletne strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in centrov za socialno delo)

V Zakonu o šolski prehrani so zapisane tudi dolžnosti staršev oz. dijakov, ki nastopijo s prijavo dijaka na šolsko prehrano:

 

– dolžnost staršev, da pravočasno plačajo malico;
– dolžnost staršev ali dijakov, da se pravočasno odjavijo od malice (gl. pravila šolske prehrane). Če malica ni bila odjavljena pravočasno, morajo starši plačati malico po 2,42€;
– dolžnost staršev je, da v 30 dneh šoli sporočijo vsako spremembo podatkov, ki so jih navedli na prijavnici.

Stran v pripravi.

– Kako se prijavim na malico?
S prijavnico, ki jo dobiš na tej spletni strani. Prijavnico najprej shraniš na računalnik, jo natisneš in izpolniš. Izpolnjeno in podpisano oddaš v fotokopirnici.

 

– Ali še obstaja subvencionirana malica?
Da, obstaja, vendar o subvenciji odloča Center za socialno delo. Za vse informacije se zato obrni na Center za socialno delo.

 

– Starši so vložili vlogo za otroški dodatek, vendar odločbe še nismo prejeli. Po vsej verjetnostni bom upravičen /-a do subvencije za malico. Ali med tem časom prejemam subvencijo?
Ne. Med tem časom plačuješ malico po polni ceni. Ko boste dobili odločbo za otroški dodatek, bo podatek o višini subvencije viden v skupni evidenci (CEUVIZ). Subvencija bo upoštevana od datuma veljavnosti in naredil se bo poračun.

 

– Ali je potrebno prijavnici za malico priložiti o otroškem dodatku?
Ne. Centri za socialno delo vse podatke vnesejo v skupno evidenco (CEUVIZ), v kateri je razvidno, kakšna je višina subvencije za malico.

 

– Postal/-a sem polnoleten / polnoletna in izgubil/-a sem subvencijo za malico. Kaj naj storim?
Na Centru za socialno delo povprašaj, kako naprej.

 

Vsa vprašanja o šolski prehrani lahko pošljete na elektronski naslov prehrana@gimnazija-poljane.com.