Title Image

Gimnazija (PREDMETNIK)

Program gimnazija  ima obvezni del (ki je enak na vseh gimnazijah) in izbirni del. V okviru izbirnega dela lahko šola sama razporedi tri nerazporejene ure na teden v 2. in 3. letniku. Tako ima naša gimnazija dve usmeritvi; jezikovno in splošnonaravoslovno. Dijak izbere
ustrezno usmeritev ob koncu prvega letnika.

V jezikovni usmeritvi so tri nerazporejene ure na teden v 2. in 3. letniku namenjene tretjemu tujemu jeziku.

V splošnonaravnoslovni usmeritvi so tri nerazporejene ure na teden v 2. letniku namenjene biologiji, fiziki in kemiji. V 3. letniku lahko dijak izbira med naravoslovjem ali retoriko.

Velika izbira tujih jezikov

 

Na Poljanah se je mogoče učiti šestih modernih tujih jezikov (angleščine, francoščine, italijanščine, nemščine, ruščine in španščine). Čeprav sta v gimnazijskem programu obvezna le dva tuja jezika, se večina dijakov odloča še za učenje tretjega.
Pri učenju tujih jezikov, modernih in klasičnih, imamo ne le dolgoletno tradicijo, ampak tudi nadpovprečne uspehe, kar dokazujejo rezultati naših dijakov pri maturi in dosežki na državnih tekmovanjih.

Obvezni predmeti

4 ure na teden
3 ure na teden
2 uri na teden
1,5 ure na teden
Slovenščina
Matematika
Prvi tuji jezik
Drugi tuji jezik
Športna vzgoja
Zgodovina
Geografija
Biologija
Kemija
Fizika
Informatika
Glasba
Likovna umetnost

Obvezni predmeti

4 ure na teden
3 ure na teden
2 uri na teden
Slovenščina
Matematika
Prvi tuji jezik
Drugi tuji jezik
Športna vzgoja
Zgodovina
Geografija
Biologija
Kemija
Fizika
Sociologija

Izbirni predmeti

SPLOŠNO-NARAVOSLOVNA USMERITEV
3 ure na teden
Po eno uro fizike, kemije in biologije
JEZIKOVNA USMERITEV
3 ure na teden
Tretji tuji jezik

Obvezni predmeti

4 ure na teden
3 ure na teden
2 uri na teden
Slovenščina
Matematika
Prvi tuji jezik
Drugi tuji jezik
Športna vzgoja
Zgodovina
Geografija
Biologija
Kemija
Fizika
Psihologija

Izbirni predmeti

SPLOŠNO-NARAVOSLOVNA USMERITEV
3 ure na teden
Retorika ali
naravoslovje
JEZIKOVNA USMERITEV
3 ure na teden
Tretji tuji jezik

Obvezni predmeti

4 ure na teden
3 ure na teden
2 uri na teden
Slovenščina
Matematika
Prvi tuji jezik
Drugi tuji jezik
Športna vzgoja
Zgodovina
Filozofija

Izbirni predmeti

6 ur na teden
4 ure na teden
2 uri na teden
Filozofija
Informatika
Psihologija
Sociologija
Umet. zgodovina
Biologija
Fizika
Geografija
Kemija
Drugi tuji jezik
Zgodovina
Dijak izbere predmete v obsegu od 4 do 12 ur.

Obvezne izbirne vsebine

 

Sestavina predmetnika so tudi obvezne izbirne vsebine, ki se od predmetov razlikujejo po načinu izvajanja. V vseh letih obsegajo 300 ur, po 90 v prvih treh in 30 v četrtem. Ene predpisuje program (državljanska kultura, knjižnična in informacijska znanja, kulturno-umetniške vsebine, športni dnevi, zdravstvena vzgoja, vzgoja za družino, mir in nenasilje), druge za dijake izbere šola , nekatere pa so jim ponujene v prosto izbiro. Med slednjimi so na Gimnaziji Poljane zlasti raziskovalna dejavnost, prostovoljno socialno delo ter številne strokovne ekskurzije in tabori.