Title Image

Klasična gimnazija (PREDMETNIK)

Klasična gimnazija je najbolj jezikovno usmerjena med vsemi gimnazijskimi programi in omogoča veliko izbirnost znotraj gimnazijskega programa. Vsak dijak se štiri leta uči tri jezike: angleščino, ki jo nadaljuje iz osnovne šole, latinščino in drugi tuji jezik.
Ob vpisu izbira med nemščino, francoščino in španščino. V tretjem letniku se v izbirnem delu programa lahko odloči še za četrti jezik.

V klasični gimnaziji je pouk naravoslovja obvezen le v prvih dveh letih. Vendar se lahko dijaki, ki jih kemija, biologija in fizika posebej zanimajo ali to znanje potrebujejo za kasnejši študij (denimo medicine ali naravoslovja), za te predmete odločijo v izbirnem delu programa v 3. in 4. letniku. Pouk poteka v manjših skupinah.

Obvezni predmeti

4 ure na teden
3 ure na teden
2 uri na teden
Slovenščina
Matematika
Latinščina
Prvi tuji jezik
Drugi tuji jezik
Športna vzgoja
Zgodovina
Geografija
Biologija
Kemija
Fizika
Informatika

Obvezni predmeti

4 ure na teden
3 ure na teden
2 uri na teden
1 ura na teden
Slovenščina
Matematika
Latinščina
Prvi tuji jezik
Drugi tuji jezik
Zgodovina
Športna vzgoja
Geografija
Biologija
Kemija
Fizika
Glasba
Likovna umetnost

Obvezni predmeti

4 ure na teden
3 ure na teden
2 uri na teden
Slovenščina
Matematika
Latinščina
Prvi tuji jezik
Drugi tuji jezik
Zgodovina
Športna vzgoja
Geografija
Psihologija
Sociologija

Izbirni predmeti

4 ure na teden
2 uri na teden
Tretji tuji jezik
Biologija
Kemija
Fizika
Predmet po izbiri šole
Dijak izbere predmet(-e) v obsegu 4 ur.

Obvezni predmeti4 ure na teden
3 ure na teden
2 uri na teden
Slovenščina
Matematika
Latinščina
Prvi tuji jezik
Drugi tuji jezik
Športna vzgoja
Filozofija
Zgodovina

Izbirni predmeti6 ur
4 ure
2 uri
Psihologija
Sociologija
Filozofija
Umet. zgodovina
Informatika
Geografija
Biologija
Kemija
Fizika
Latinščina
Drugi tuji jezik
Zgodovina

Dijak izbere predmete v obsegu od 4 do 8 ur.

Obvezne izbirne vsebine

 

Sestavina predmetnika so tudi obvezne izbirne vsebine, ki se od predmetov razlikujejo po načinu izvajanja. V vseh letih obsegajo 300 ur, po 90 v prvih treh in 30 v četrtem. Ene predpisuje program (državljanska kultura, knjižnična in informacijska znanja, kulturno-umetniške vsebine, športni dnevi, zdravstvena vzgoja, vzgoja za družino, mir in nenasilje), druge za dijake izbere šola , nekatere pa so jim ponujene v prosto izbiro. Med slednjimi so na Gimnaziji Poljane zlasti raziskovalna dejavnost, prostovoljno socialno delo ter številne strokovne ekskurzije in tabori.