Klasična gimnazija

Latinščina je dodatni obvezni predmet in vsebinska rdeča nit programa klasične gimnazije, ki v izobraževalno osredje postavlja živo zanimanje za antiko in kar sta grški in rimski svet dala današnjemu človeku. V primerjavi z gimnazijo je z dodatnimi urami okrepljen pouk zgodovine in filozofije.

Klasična gimnazija je najbolj jezikovno usmerjena med vsemi gimnazijskimi programi in omogoča veliko izbirnost znotraj gimnazijskega programa. Vsak dijak se štiri leta uči tri jezike: angleščino, ki jo nadaljuje iz osnovne šole, latinščino in drugi tuji jezik.
Ob vpisu izbira med nemščino, francoščino in španščino. V tretjem letniku se v izbirnem delu programa lahko odloči še za četrti jezik.

V klasični gimnaziji je pouk naravoslovja obvezen le v prvih dveh letih. Vendar se lahko dijaki, ki jih kemija, biologija in fizika posebej zanimajo ali to znanje potrebujejo za kasnejši študij (denimo medicine ali naravoslovja), za te predmete odločijo v izbirnem delu programa v 3. in 4. letniku. Pouk poteka v manjših skupinah.

Obvezni predmeti

4 ure na teden
3 ure na teden
2 uri na teden
Slovenščina
Matematika
Latinščina
Prvi tuji jezik
Drugi tuji jezik
Športna vzgoja
Zgodovina
Geografija
Biologija
Kemija
Fizika
Informatika

Obvezni predmeti

4 ure na teden
3 ure na teden
2 uri na teden
1 ura na teden
Slovenščina
Matematika
Latinščina
Prvi tuji jezik
Drugi tuji jezik
Zgodovina
Športna vzgoja
Geografija
Biologija
Kemija
Fizika
Glasba
Likovna umetnost

Obvezni predmeti

4 ure na teden
3 ure na teden
2 uri na teden
Slovenščina
Matematika
Latinščina
Prvi tuji jezik
Drugi tuji jezik
Zgodovina
Športna vzgoja
Geografija
Psihologija
Sociologija

Izbirni predmeti

4 ure na teden
2 uri na teden
Tretji tuji jezik
Biologija
Kemija
Fizika
Predmet po izbiri šole
Dijak izbere predmet(-e) v obsegu 4 ur.

Obvezni predmeti4 ure na teden
3 ure na teden
2 uri na teden
Slovenščina
Matematika
Latinščina
Prvi tuji jezik
Drugi tuji jezik
Športna vzgoja
Filozofija
Zgodovina

Izbirni predmeti6 ur
4 ure
2 uri
Psihologija
Sociologija
Filozofija
Umet. zgodovina
Informatika
Geografija
Biologija
Kemija
Fizika
Latinščina
Drugi tuji jezik
Zgodovina

Dijak izbere predmete v obsegu od 4 do 8 ur.

Obvezne izbirne vsebine

 

Sestavina predmetnika so tudi obvezne izbirne vsebine, ki se od predmetov razlikujejo po načinu izvajanja. V vseh letih obsegajo 300 ur, po 90 v prvih treh in 30 v četrtem. Ene predpisuje program (državljanska kultura, knjižnična in informacijska znanja, kulturno-umetniške vsebine, športni dnevi, zdravstvena vzgoja, vzgoja za družino, mir in nenasilje), druge za dijake izbere šola , nekatere pa so jim ponujene v prosto izbiro. Med slednjimi so na Gimnaziji Poljane zlasti raziskovalna dejavnost, prostovoljno socialno delo ter številne strokovne ekskurzije in tabori.