Title Image

Blog

Prva zaposlitev na področju VIZ 2017 – projekt

  |   Novice

Na gimnaziji Poljane je bila preko razpisa “Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2017“, zaposlena učiteljica začetnica, ki je na pripravniškem mestu profesorice matematike opravljala svojo prvo zaposlitev od 1. 12. 2016 do 31. 7. 2017. Namen projekta je spodbujanje trajnostnega vključevanja mladih na trg dela. Med načrtovanimi aktivnostmi učiteljice začetnice so bile:

  • hospitacije pri rednem pouku matematike,
  • vodenje pouka matematike,
  • priprava in ocenjevanje pisnega preverjanja znanja,
  • priprava in ocenjevanje ustnega preverjanja znanja,
  • udeležba na matematičnem taboru za pripravo dijakov 4. letnikov na maturo,
  • izvedba projektnih dni medpredmetnega povezovanja matematike in angleščine,
  • izvajanje matematičnega krožka,
  • dejavnosti razrednika,
  • udeleževanje strokovnih izobraževanj.

Učiteljica začetnica je vse načrtovane aktivnosti uspešno opravila in je pripravljena na samostojno izvajanje dela. Delo na naši šoli nadaljuje s 50% zaposlitvijo kot profesorica matematike. Operacijo je delno financirala Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis se je izvajal v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 8. »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: 8.2 »Trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade«; specifičnega cilja: 1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.

 

ministrstvo

 

eu