Projekti

Naša stalnica je uvajanje novosti. Skupaj strokovno rastemo, gradimo nova znanja, posebno skrb pa namenjamo medsebojnim odnosom in dobremu počutju na šoli.

Klasična gimnazija na Gimnaziji Poljane, ki želi nadaljevati tradicijo nekdanje klasične gimnazije, gradi most med tradicijo in sodobnostjo in se zaveda zahtev sedanjega časa. Namenjena je vedoželjnim in razgledanim dijakom, ki si želijo čim širše izobrazbe.

Cilji projekta prenove klasične gimnazije so aktualizacija in problemski pristopi k temam kot so človek kot vrednota, razumevanje sedanjosti na podlagi preteklosti, povezovanje antičnih vsebin s sodobnostjo, antika kot izvor naše kulturne identitete. Prav tako si prizadevamo za poglabljanje specifičnih poudarkov programa. To dosegamo z uvajanjem nekaterih novosti v predmetnik, z medpredmetnimi povezavami, problemskim pristopom v sodelovalnem učenju, projektnimi dnevi, strokovnimi ekskurzijami in s pripravo didaktičnih gradiv za dijake in učitelje. Tako želimo oblikovati žlahten program, v katerem se ob naravoslovnih predmetih prepletajo, dopolnjujejo in nadgrajujejo pouk materinščine, latinščine, zgodovine, umetnostne zgodovine, filozofije in seveda retorike.

ESS PROJEKTI LOGOTIPI FINAL.indd

Projekt NA-MA POTI (Naravoslovno Matematična Pismenost, Opolnomočenje, Tehnologija in Interaktivnost). Cilj projekta je razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije oz. prožne oblike učenja, ki bodo tudi z vključevanjem novih tehnologij pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju naravoslovne, matematične in drugih pismenosti (finančne, digitalne, medijske …) otrok/učencev/dijakov od vrtcev do srednjih šol.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Več informacij najdete TUKAJ.

 

logoEss  logoMizs  logoZrss

 

Projekt PODVIG (Podjetnost v gimnazijah) je namenjen krepitvi kompetence podjetnosti in spodbujanju prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah. Ključni cilj projekta je razviti in preizkusiti model celostnega razvoja kompetence podjetnosti pri dijakih skozi medpredmetno povezovanje in sodelovanje z okoljem in širšo skupnostjo.

 

Poseben poudarek pri projektu je na prepoznavanju družbenih, okoljskih, gospodarskih in osebnih izzivov in njihovem reševanju s pomočjo kompetence podjetnosti v smeri iskanja trajnostnih rešitev. Zato bomo razvijali prožne oblike učenja, zlasti tistih, ki omogočajo sistematično vpeljevanje in razvijanje medpredmetnih in (kros)kurikularnih povezav s poudarkom na aktivni vlogi dijakov in reševanju avtentičnih problemskih situacij ter družbenih izzivov. Posebna pozornost bo posvečena tudi razvijanju pedagoških strategij, ki spodbujajo sodelovanje ter izmenjavo izkušenj, idej in inovacij ter najrazličnejše oblike mreženja.

 slika_IP         

Inovativna učna okolja podprta z IKT – Inovativna pedagogika 1:1

 

Gimnazija Poljane sodeluje kot implementacijska šola v projektu Inovativna pedagogika 1:1.

 

V našem projektu definicija učenja 1:1 vključuje učenca, napravo (računalnik, tablico, pametni telefon …), učitelja, starše in strokovnjake ter interaktivnost s personalizirano učno izkušnjo, ki je (ob dostopu do brezžičnega omrežja) dostopna kjerkoli in kadar koli.

 

Nekaj o ciljih projekta:

Razvijanje kompetenc je eden izmed temeljnih pogojev za vseživljenjsko učenje in izboljšano zaposljivost, pogoj za to pa je udejanjanje prožnih oblik učenja, v okviru katerih so redefinirane vloge vseh deležnikov: učencev oziroma dijakov, strokovnih delavcev in ravnateljev. Na ta izziv odgovarja projekt Inovativna učna okolja podprta z IKT.

 

Inovativna učna okolja, podprta z IKT omogočajo implementacijo inovativne pedagogike 1:1, pri katerih učni scenariji poudarjajo, kako lahko mobilne naprave uporabljamo v podporo mnogim različnim učnim strategijam; uvajajo elemente formativnega spremljanja in upoštevajo razvijanje novih kompetenc, ki se razvijajo pri učenju s tehnologijo ter učenje v času in prostoru razširjajo izven učilnice.

 

Več o projektu si lahko preberete na spletni strani projekta http://inovativna-sola.si

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

skozLogoti

 

 

Projekt SKOZ ali Središče Karierne Orientacije Zahod ima namen do 2020 vzpostaviti trdno in delujočo mrežo organizacij, ki bodo s projekti vzpodbujala najbolj nadarjene dijake. Ena izmed ciljnih skupin projekta (mentorji, ravnatelji, zunanje organizacije, nadarjeni dijaki) so nadarjeni dijaki, ki so v šolskem prostoru že identificirani kot tudi tisti, katerih nadarjenost ni nujno formalno prepoznana, a izkazujejo velik interes za udejstvovanje na določenih področjih in izkazujejo uspehe. Učni uspeh pri identifikaciji za sodelovanje v tem projektu ne igra najpomembnejše vloge. Gimnazija Poljane sodeluje v tem projektu z gledališko dejavnostjo. Več si lahko preberete na spletni strani skoz.si.

 

 

Za več informacij se obrnite na Natašo Grof, prof. psih.

logotip_EKP-2014-2020_SIO-2020_

 

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju Cilj operacije je izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju. Vzgojno-izobraževalnim zavodom se sofinancira izgradnja brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme, razvija se e-storitve in e-vsebine.

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Več informacij najdete TUKAJ.

eŠRT  je bil ustanovljen z namenom, da spremlja in spodbuja uvajanje modernih učnih metod v pouk in delo na šoli.  Skupina je svoje delo zastavila na več področjih: prenova šolske spletne strani, digitalizacija šolske zbornice, priprava načrta izobraževanj s področja uvajanja sodobnih učnih metod v pouk v okviru priprave projekta USP.EH, predstavitev projektov eTwinning.

 

Erasmus+ projekt z naslovom Ustvarjamo spletne Poljane in širimo e-horizont (na kratko USP.eH) je bil zasnovan z željo po dodatnem strokovnem izobraževanju učiteljev o uporabi spletnih učilnic v gimnazijskem izobraževanju. Izobraževanja v tujini so bila od aprila do decembra 2016, prvi rezultati izpopolnjevanja pa vidni že v šolskem letu 2016/2017. Objave učiteljev, ki so se udeležili izobraževanj, so dostopne na blogu USP.EH (https://uspeh2016.wordpress.com).

F.I.S.T. (Fighting Identity Stereotypes Together)

 

Projekt F.I.S.T. je projekt, ki poteka pod okriljem mednarodnih projektov Erasmus+ ter treh srednjih šol. Matična šola projekta je srednja šola iz Italije (Liceo statale Alvise Cornaro iz Padove), partnerski šoli pa sta srednji šoli iz Latvije (Daugavpils 3. vidusskola iz Daugavpilsa) in iz Slovenije (Gimnazija Poljane iz Ljubljane).  Mednarodni projekt, v katerem bodo sodelovali dijaki stari od 16 do 18 let, bo potekal od oktobra 2018 do septembra 2020.

 

Cilj dvoletnega projekta je ozaveščanje, prepoznavanje in premagovanje neenakosti med spoloma v vsakdanjem življenju.

 

Projekt zajema raziskovalni in kreativni del. Faze projekta so sledeče:

  1.  -raziskovanje problema neenakosti med spoloma,
  2.  -pisanje kratkih zgodb,
  3.  -gledališka uprizoritev najboljše kratke zgodbe.

 

Projekt poteka v okviru evropske kohezijske politike.

 

Za več informacij se obrnite na Petro Novak (petra.novak@gimnazija-poljane.com) ali Ireno Klander (irena.klander@gimnazija-poljane.com).

Naš osnovni cilj je dijakom nuditi kakovostno izobraževanje, z uporabo sodobnih in raznolikih načinov poučevanja. Hkrati posebno pozornost namenjamo številnim dejavnostim, ki bogatijo življenje in delo na šoli.