Projekti

Naša stalnica je uvajanje novosti. Skupaj strokovno rastemo, gradimo nova znanja, posebno skrb pa namenjamo medsebojnim odnosom in dobremu počutju na šoli.

Klasična gimnazija na Gimnaziji Poljane, ki želi nadaljevati tradicijo nekdanje klasične gimnazije, gradi most med tradicijo in sodobnostjo in se zaveda zahtev sedanjega časa. Namenjena je vedoželjnim in razgledanim dijakom, ki si želijo čim širše izobrazbe.

Cilji projekta prenove klasične gimnazije so aktualizacija in problemski pristopi k temam kot so človek kot vrednota, razumevanje sedanjosti na podlagi preteklosti, povezovanje antičnih vsebin s sodobnostjo, antika kot izvor naše kulturne identitete. Prav tako si prizadevamo za poglabljanje specifičnih poudarkov programa. To dosegamo z uvajanjem nekaterih novosti v predmetnik, z medpredmetnimi povezavami, problemskim pristopom v sodelovalnem učenju, projektnimi dnevi, strokovnimi ekskurzijami in s pripravo didaktičnih gradiv za dijake in učitelje. Tako želimo oblikovati žlahten program, v katerem se ob naravoslovnih predmetih prepletajo, dopolnjujejo in nadgrajujejo pouk materinščine, latinščine, zgodovine, umetnostne zgodovine, filozofije in seveda retorike.

Glavni namen projekta Naravoslovna in matematična pismenostspodbujanje kritičnega mišljenja in reševanja problemov, je slediti cilju: razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije oz. prožne oblike učenja, ki bodo tudi z vključevanjem novih tehnologij pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju naravoslovne, matematične in drugih pismenosti (finančne, digitalne, medijske, …) dijakov. 

Poljansko tutorstvo je namenjeno vsem dijakom, tistim, ki bi želeli pomagati in nuditi učno pomoč drugim in tistim, ki takšno pomoč iščejo in jo potrebujejo.

Naloga šolske projektne skupine tutorstvo je v prvi vrsti zagotoviti in koordinirati izmenjavo dijaške učne pomoči.

Želimo vzpostaviti mrežo dijaške medsebojne učne pomoči in vzpodbujati medvrstniško solidarnost.

Učenje učenja je ena izmed ključnih kompetenc, ki jih navaja tudi Evropska komisija in ki učencem pomagajo do osebne izpolnitve, pozneje v življenju pa do zaposlitve in udejstvovanja v družbi. Zato ji pozornost posvečamo tudi na Gimnaziji Poljane. Učitelji jo seveda neprestano vključujejo v svoj pouk, še posebej pa učenje učenja poudarjamo pri prvih letnikih.

Dijake želimo opolnomočiti pri uporabi te kompetence. Ukvarjamo se s kognitivnimi in metakognitivnimi tehnikami učenja. Poleg tega, da  želimo pomagati dijakom, je naš namen je tudi dvigniti usposobljenost vseh učiteljev za uvajanje kompetence Učenje učenja v svoj pouk in izvajanje podobnih delavnic pri razrednih urah.

eŠRT  je bil ustanovljen z namenom, da spremlja in spodbuja uvajanje modernih učnih metod v pouk in delo na šoli.  Skupina je svoje delo zastavila na več področjih: prenova šolske spletne strani, digitalizacija šolske zbornice, priprava načrta izobraževanj s področja uvajanja sodobnih učnih metod v pouk v okviru priprave projekta USP.EH, predstavitev projektov eTwinning.

 

Erasmus+ projekt z naslovom Ustvarjamo spletne Poljane in širimo e-horizont (na kratko USP.eH) je bil zasnovan z željo po dodatnem strokovnem izobraževanju učiteljev o uporabi spletnih učilnic v gimnazijskem izobraževanju. Izobraževanja v tujini so bila od aprila do decembra 2016, prvi rezultati izpopolnjevanja pa vidni že v šolskem letu 2016/2017. Objave učiteljev, ki so se udeležili izobraževanj, so dostopne na blogu USP.EH (https://uspeh2016.wordpress.com).

skozLogoti

 

 

Projekt SKOZ ali Središče Karierne Orientacije Zahod ima namen do 2020 vzpostaviti trdno in delujočo mrežo organizacij, ki bodo s projekti vzpodbujala najbolj nadarjene dijake. Ena izmed ciljnih skupin projekta (mentorji, ravnatelji, zunanje organizacije, nadarjeni dijaki) so nadarjeni dijaki, ki so v šolskem prostoru že identificirani kot tudi tisti, katerih nadarjenost ni nujno formalno prepoznana, a izkazujejo velik interes za udejstvovanje na določenih področjih in izkazujejo uspehe. Učni uspeh pri identifikaciji za sodelovanje v tem projektu ne igra najpomembnejše vloge. Gimnazija Poljane sodeluje v tem projektu z gledališko dejavnostjo. Več si lahko preberete na spletni strani skoz.si.

 

 

Za več informacij se obrnite na Natašo Grof, prof. psih.

Naš osnovni cilj je dijakom nuditi kakovostno izobraževanje, z uporabo sodobnih in raznolikih načinov poučevanja. Hkrati posebno pozornost namenjamo številnim dejavnostim, ki bogatijo življenje in delo na šoli.