Title Image

­

Projekti

Naša stalnica je uvajanje novosti. Skupaj strokovno rastemo, gradimo nova znanja, posebno skrb pa namenjamo medsebojnim odnosom in dobremu počutju na šoli.

Klasična gimnazija na Gimnaziji Poljane, ki želi nadaljevati tradicijo nekdanje klasične gimnazije, gradi most med tradicijo in sodobnostjo in se zaveda zahtev sedanjega časa. Namenjena je vedoželjnim in razgledanim dijakom, ki si želijo čim širše izobrazbe.

Cilji projekta prenove klasične gimnazije so aktualizacija in problemski pristopi k temam kot so človek kot vrednota, razumevanje sedanjosti na podlagi preteklosti, povezovanje antičnih vsebin s sodobnostjo, antika kot izvor naše kulturne identitete. Prav tako si prizadevamo za poglabljanje specifičnih poudarkov programa. To dosegamo z uvajanjem nekaterih novosti v predmetnik, z medpredmetnimi povezavami, problemskim pristopom v sodelovalnem učenju, projektnimi dnevi, strokovnimi ekskurzijami in s pripravo didaktičnih gradiv za dijake in učitelje. Tako želimo oblikovati žlahten program, v katerem se ob naravoslovnih predmetih prepletajo, dopolnjujejo in nadgrajujejo pouk materinščine, latinščine, zgodovine, umetnostne zgodovine, filozofije in seveda retorike.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logoEss  logoMizs  logoZrss

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 2.700.000,00 EUR­

­

Ključni cilj projekta je razviti in preizkusiti model celostnega razvoja kompetence podjetnosti pri dijakih skozi medpredmetno povezovanje in sodelovanje z okoljem in širšo skupnostjo. V ta namen bomo v sodelovanju z razvojnimi ter implementacijskimi gimnazijami in konzorcijskimi partnerji razvili, preizkušali in implementirali modele, ki bodo omogočali učinkovito umestitev kompetence podjetnosti v gimnazijski prostor in s pomočjo katerih bodo gimnazije celovito razvijale kulturo podjetnosti v kontekstu interdisciplinarnosti in povezovanja z okoljem.

­

Poseben poudarek pri projektu bo na prepoznavanju družbenih, okoljskih, gospodarskih in osebnih izzivov in njihovem reševanju s pomočjo kompetence podjetnosti v smeri iskanja trajnostnih rešitev. Zato bomo razvijali prožne oblike učenja, zlasti tistih, ki omogočajo sistematično vpeljevanje in razvijanje medpredmetnih in (kros) kurikularnih povezav s poudarkom na aktivni vlogi dijakov in reševanju avtentičnih problemskih situacij ter družbenih izzivov. Posebna pozornost bo posvečena tudi razvijanju pedagoških strategij, ki spodbujajo sodelovanje ter izmenjavo izkušenj, idej in inovacij ter najrazličnejše oblike mreženja.

 

 

 

Project PODVIG

https://www.gimnazija-poljane.com/sl/projekti/

 

 

 

Podvig 2020_21

Projekt Lokalizacija sodelovanje s Filozofsko fakulteto Ljubljana:

  • Špela Vintar – Filozofska fakulteta – mentorstvo in ideja
  • Petra Hrovat Hristovski – Gimnazija Poljane – mentorstvo
  • Saša Hiti – Gimnazija Poljane – vodenje, koordinacija projekta in ideja

 

Lokalizacija programske opreme, spletnih platform in iger je posebna vrsta prevajanja, ki poleg jezikovnega znanja zahteva poznavanje tehničnih in prevajalskih posebnosti tovrstnega dela, hkrati pa tudi vsebinsko razumevanje aplikacije, ki se lokalizira.

Študenti in dijaki so pod mentorstvom profesorice in v projektnih skupinah, ki jih vodijo študentski mentorji, prevajali izbrano odprtokodno programsko – Moodle. Njihovi prevodi so po postopku revizije na voljo končnim uporabnikom, skozi postopke medsebojnih pregledov prevodnih rešitev pa so se dijaki in študenti spoznavali s specifično terminologijo in jezikovnimi problemi lokalizacijskega prevajanja. Lokalizacijski projekt je bil izveden med februarjem in majem 2021 in je vključeval faze priprave, načrtovanja, izvedbe, pregleda in evalvacije.

 

Podvig 2021_22

Projekt Lokalizacija 2 sodelovanje s Filozofsko fakulteto Ljubljana

  • Špela Vintar – Filozofska fakulteta – mentorstvo in ideja
  • Petra Hrovat Hristovski – Gimnazija Poljane – mentorstvo in kontaktna oseba
  • Saša Hiti – Gimnazija Poljane – vodenje, koordinacija projekta in ideja

 

Lokalizacija je posebna vrsta prevajanja, ki poleg jezikovnega znanja zahteva poznavanje tehničnih in prevajalskih posebnosti tovrstnega dela, hkrati pa tudi vsebinsko razumevanje aplikacije, ki se lokalizira.

Študenti in dijaki bodo pod mentorstvom profesorice in v projektnih skupinah, ki jih vodijo študentski mentorji, prevajali referenčni okvir za izobraževanje in usposabljanje literarnih prevajalcev. Njihovi prevodi bodo po postopku revizije na voljo končnim uporabnikom, skozi postopke medsebojnih pregledov prevodnih rešitev pa se bodo dijaki in študenti spoznavali s specifično terminologijo in jezikovnimi problemi lokalizacijskega prevajanja. Lokalizacijski projekt bo časovno omejen in bo vključeval faze priprave, načrtovanja, izvedbe, pregleda in evalvacije.

Referenčni okvir: https://petra-educationframework.eu/

Kontakt: mag. Petra Hrovat Hristovski

 

Projekt Senčenje

  • Saša Hiti – Gimnazija Poljane – vodenje, koordinacija projekta in kontakta oseba

Dijakom ponujamo možnost senčenja poklica ali delovnega mesta, ki jih zanima za en dan.

Cilj projekta:

– dijak/-inja se seznani z delom na izbranem delovnem mestu, poklicu in tako dobi vpogled v realno življenjsko situacijo

– dijakinji / dijaku se olajša odločitev na poti karierne orientacije

– vpeljati prakso senčenja na delovnem mestu kot del poklicne orientacije na Gimnaziji Poljane

 

Načrt dela :

seznanitev dijakov preko dijaške skupnosti in razrednikov

– seznanitev staršev preko sveta staršev

– organizacija sestanka za zainteresirane dijake

– zbiranje prijav

– koordinacija med dijaki in mentorji (februar, marec)

– podpis tripartitnih pogodb in seznanitev z dokumentacijo (februar, marec)

– izvedba senčenja (marec, april)

– evalvacija in načrti za dolgoročno ohranitev projekta (maj, junij)

 

Kontakt: Saša Hiti

 

ZAKLJUČEK PROJEKTA

V ponedeljek, 21. 3. 2022, se je zaključil projekt LOKALIZACIJA 2 – prevajanje referenčnega okvirja PETRA-E.

V sodelovanju s Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani z Oddelkom za prevajalstvo je devet dijakov 3. letnika sodelovalo pri lokalizaciji besedila, ki bo objavljeno na spletni strani https://petra-educationframework.eu/.

Poleg prevajanja je bil poudarek na delu za realnega naročnika, timskem delu, sodelovanju in izkušnji dela prevajalca. Študentje so vodili dve skupine, ki so besedila prevedle, revidirale in ustvarile terminološko bazo. Dijaki so del besedil prevedli in doprinesli k terminološki bazi.

V okviru projekta PODVIG se je vzpostavilo sodelovanje, ki ga bomo nadaljevali tudi v prihodnjih letih.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logoEss  logoMizs  logoZrss

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 3.770.002,39 EUR.
­

­Cilj projekta je razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije oz. prožne oblike učenja, ki bodo tudi z vključevanjem novih tehnologij pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju naravoslovne, matematične in drugih pismenosti (finančne, digitalne, medijske …) otrok/učencev/dijakov od vrtcev do srednjih šol.
­

V projektu analiziramo stanje naravoslovne in matematične pismenosti na VIZih. Na osnovi opredeljenih elementov naravoslovne in matematične pismenosti z opisniki razvijamo in preizkušamo didaktične pristope in strategije za vertikalno in horizontalno udejanjanje teh elementov na vseh ravneh znanja v posameznih starostnih obdobjih. Kritično mišljenje v naravoslovni in matematični pismenosti krepimo s poudarkom na argumentiranju, metakognitivnem razmišljanju in medijski kritičnosti. Izboljšujemo strategije interdisciplinarnega reševanja kompleksnih avtentičnih problemov in učenja z raziskovanjem. Premišljeno vključujemo in uporabljamo IKT za vzpostavitev prožnih in inovativnih učnih okolij, igrifikacijo, programiranje, razvijanje logičnega in algoritmičnega mišljenja. Poudarjamo aktivno vlogo vsakega učenca in sodelovanje po načelih formativnega spremljanja ter personalizacijo ter izboljšujemo odnos učencev do naravoslovja in matematike. Pri projektnih aktivnostih izhajamo tudi iz rezultatov in gradiv preteklih projektov s področja naravoslovja in matematike. Vse aktivnosti projekta bodo izhodišče za pripravo priporočil za razvoj naravoslovne in matematične pismenosti v VIZ po vertikali.

 slika_IP         

Inovativna učna okolja podprta z IKT – Inovativna pedagogika 1:1

Gimnazija Poljane sodeluje kot implementacijska šola v projektu Inovativna pedagogika 1:1.

V našem projektu definicija učenja 1:1 vključuje učenca, napravo (računalnik, tablico, pametni telefon …), učitelja, starše in strokovnjake ter interaktivnost s personalizirano učno izkušnjo, ki je (ob dostopu do brezžičnega omrežja) dostopna kjerkoli in kadar koli.

Nekaj o ciljih projekta:

Razvijanje kompetenc je eden izmed temeljnih pogojev za vseživljenjsko učenje in izboljšano zaposljivost, pogoj za to pa je udejanjanje prožnih oblik učenja, v okviru katerih so redefinirane vloge vseh deležnikov: učencev oziroma dijakov, strokovnih delavcev in ravnateljev. Na ta izziv odgovarja projekt Inovativna učna okolja podprta z IKT.

Inovativna učna okolja, podprta z IKT omogočajo implementacijo inovativne pedagogike 1:1, pri katerih učni scenariji poudarjajo, kako lahko mobilne naprave uporabljamo v podporo mnogim različnim učnim strategijam; uvajajo elemente formativnega spremljanja in upoštevajo razvijanje novih kompetenc, ki se razvijajo pri učenju s tehnologijo ter učenje v času in prostoru razširjajo izven učilnice.

Več o projektu si lahko preberete na spletni strani projekta http://inovativna-sola.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

skozLogoti

Projekt SKOZ ali Središče Karierne Orientacije Zahod ima namen do 2020 vzpostaviti trdno in delujočo mrežo organizacij, ki bodo s projekti vzpodbujala najbolj nadarjene dijake. Ena izmed ciljnih skupin projekta (mentorji, ravnatelji, zunanje organizacije, nadarjeni dijaki) so nadarjeni dijaki, ki so v šolskem prostoru že identificirani kot tudi tisti, katerih nadarjenost ni nujno formalno prepoznana, a izkazujejo velik interes za udejstvovanje na določenih področjih in izkazujejo uspehe. Učni uspeh pri identifikaciji za sodelovanje v tem projektu ne igra najpomembnejše vloge. Gimnazija Poljane sodeluje v tem projektu z gledališko dejavnostjo. Več si lahko preberete na spletni strani skoz.si.

Za več informacij se obrnite na Natašo Grof, prof. psih.

logotip_EKP-2014-2020_SIO-2020_

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju Cilj operacije je izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju. Vzgojno-izobraževalnim zavodom se sofinancira izgradnja brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme, razvija se e-storitve in e-vsebine.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Več informacij najdete TUKAJ.

eŠRT  je bil ustanovljen z namenom, da spremlja in spodbuja uvajanje modernih učnih metod v pouk in delo na šoli.  Skupina je svoje delo zastavila na več področjih: prenova šolske spletne strani, digitalizacija šolske zbornice, priprava načrta izobraževanj s področja uvajanja sodobnih učnih metod v pouk v okviru priprave projekta USP.EH, predstavitev projektov eTwinning.

Erasmus+ projekt z naslovom Ustvarjamo spletne Poljane in širimo e-horizont (na kratko USP.eH) je bil zasnovan z željo po dodatnem strokovnem izobraževanju učiteljev o uporabi spletnih učilnic v gimnazijskem izobraževanju. Izobraževanja v tujini so bila od aprila do decembra 2016, prvi rezultati izpopolnjevanja pa vidni že v šolskem letu 2016/2017. Objave učiteljev, ki so se udeležili izobraževanj, so dostopne na blogu USP.EH (https://uspeh2016.wordpress.com).

F.I.S.T. (Fighting Identity Stereotypes Together)

Projekt F.I.S.T. je projekt, ki poteka pod okriljem mednarodnih projektov Erasmus+ ter treh srednjih šol. Matična šola projekta je srednja šola iz Italije (Liceo statale Alvise Cornaro iz Padove), partnerski šoli pa sta srednji šoli iz Latvije (Daugavpils 3. vidusskola iz Daugavpilsa) in iz Slovenije (Gimnazija Poljane iz Ljubljane).  Mednarodni projekt, v katerem bodo sodelovali dijaki stari od 16 do 18 let, bo potekal od oktobra 2018 do septembra 2020.

Cilj dvoletnega projekta je ozaveščanje, prepoznavanje in premagovanje neenakosti med spoloma v vsakdanjem življenju.

Projekt zajema raziskovalni in kreativni del. Faze projekta so sledeče:

  1.  -raziskovanje problema neenakosti med spoloma,
  2.  -pisanje kratkih zgodb,
  3.  -gledališka uprizoritev najboljše kratke zgodbe.

Projekt poteka v okviru evropske kohezijske politike. Več o projektu si lahko preberete na spletni strani projekta.

Za več informacij se obrnite na Petro Novak (petra.novak@gimnazija-poljane.com) ali Ano Lazić (ana.lazic@gimnazija-poljane.com).

Naš osnovni cilj je dijakom nuditi kakovostno izobraževanje, z uporabo sodobnih in raznolikih načinov poučevanja. Hkrati posebno pozornost namenjamo številnim dejavnostim, ki bogatijo življenje in delo na šoli.