Title Image

Šolska malica

 

Gimnazija Poljane ima že vrsto leto zelo dobro organizirano toplo prehrano. Jedilnica, t. i. Šolski bistro, je sodobno in privlačno urejena. Izbrani ponudnik šolske prehrane je K-NORMA d.o.o..

 

Šolski bistro je odprt od 7:00 do 14:30. Šolska topla in hladna malica se deli v času glavnega odmora (11:15 – 11:45), v ostalem času pa so na voljo številni prigrizki in napitki.

 

Vsa vprašanja o šolski prehrani lahko pošljete na elektronski naslov prehrana@gimnazija-poljane.com.

Na malico se je treba PRIJAVITI z obrazcem (TUKAJ) in v spletni učilnici ŠOLSKA MALICA.

 

Na malico se je treba prijaviti do 30. junija za naslednje šolsko leto.

 

Izpolnjen in podpisani obrazec se odda:

  • že vpisani dijaki v spletno učilnico ŠOLSKA MALICA;
  • novo vpisani dijaki pa ob vpisu v šolo (oddaja papirnatega obrazca osebno ali po pošti) ali na elektronski naslov prehrana@gimnazija-poljane.com.

 

Prijavnico lahko oddate tudi med šolskim letom v spletno učilnico ŠOLSKA MALICA ali na zgornji elektronski naslov.

 

PRIJAVA VELJA OD 1. SEPTEMBRA DO 24. JUNIJA (eno šolsko leto).

MALICO se od 1. 9. 2021 plačuje po različnih cenah:

 

  • polna cena malice je 2,73€
             Ta cena velja za dijake, ki nimajo subvencije za malico.

 

  • subvencionirana malica stane 0€ ali 1,09€ ali 1,91€
             Cena subvencionirane malice je odvisna od odstotka povprečnega mesečnega dohodka na osebo. Višino subvencije določi Center za socialno delo (CSD) in je zapisana v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji.

 

Prijavnici za malico NI POTREBNO prilagati fotokopij odločbe, saj šola, na podlagi prijavnice za malico, v ustreznem državnem registru pridobi podatek o višini subvencije.

V šolskem letu subvencija malice pripada tistim dijakom, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji, znaša:

 

– do 42% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji, pripada polna subvencija malice oz. brezplačna malica;

– nad 42 do 53% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji, pripada subvencija malice v višini 70% cene malice;

– nad 53 do 64% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji, pripada subvencija malice v višini 40% cene malice.

 

Do polne subvencije oziroma brezplačne malice so upravičeni:

– dijaki, ki so nameščeni v rejniško družino na podlagi odločbe o namestitvi v rejniško družino;

– dijaki, ki so prosilci za azil;

– dijaki, ki so nameščeni v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami oziroma v domove za učence in obiskujejo šolo izven zavoda.

 

Tabela o višini subvencije za malico glede na povprečni
mesečni dohodek na osebo.

povprečni mesečni dohodek na osebodelež subvencije v ceni malice
do 42% neto povprečne plače 100%
od 42% do 53% neto povprečne plače 70%
od 53% do 64% neto povprečne plače 40%
nad 64% neto povprečne plače0%

 

Tabela o višini subvencije in cene malic.

 vrednost subvencijeplačilo staršev
polna cena malice0€2,73€
polna subvencija2,73€0€
70% subvencija1,91€0,82€
40% subvencija1,09€1,64€

 

Obdobje upravičenosti

Subvencija malice se prizna za obdobje enega šolskega leta.

 

VLOGE

Vloge za uveljavljanje subvencije malice na centru za socialno delo ni več treba oddajati, saj bo šola upoštevala uvrstitev v dohodkovni razred na osnovni podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji.

Vloga za subvencijo malice se na centru za socialno delo odda samo v primeru, če družina dijaka ne razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku ali državni štipendiji.

Več informacij v zvezi z uveljavljanjem pravice do subvencije malice dijakov lahko najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

(Viri: spletne strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in centrov za socialno delo)

Zakon o šolski prehrani določa obveznosti staršev oziroma dijakov, ki nastopijo z oddano prijavnico za malico:

 

– dolžnost staršev, da pravočasno plačajo malico oz. razliko do polne cene malice;

 

– dolžnost staršev ali dijakov, da v primeru odsotnosti pravočasno odjavijo malico v modulu prehrana znotraj eAsistenta (edini možni način). Če malica ni bila odjavljena pravočasno, se plača polna cena malice, ne glede na višino subvencije;

 

– dolžnost staršev je, da v 30 dneh šoli sporočijo vsako spremembo podatkov, ki so jih navedli na prijavnici;

 

–  prijava malice se lahko kadarkoli prekliče (gl. odjava malice).

PLAČEVANJE MALIC

 

MALICA se plačuje na koncu meseca po položnicah, ki jih ponudnik prehrane K-Norma d. o. o. pošlje na elektronski naslov staršev.

 

 

DOSTOP DO MODULA PREHRANA V eASISTENTU

V modulu PREHRANA v eAsistentu poteka izbira menijev za naslednje dni in odjava posamezne malice.

Vsi dijaki dobijo uporabniško ime in geslo pri razredničarki / razredniku. Dodeljeno uporabniško ime in geslo velja ves čas šolanja, zato ga skrbno shranite.

Dijaki lahko brezplačno dostopajo do tega modula.

Modul prehrana se nahaja na: https://www.easistent.com/prijava

 

 

IZBIRA MENIJA MALICE

Po oddaji prijavnice je dijak avtomatsko prijavljen na malico vsak dan.

Vsak dan je na voljo več menijev malice. NOV je način izbire menijev, ki se opravlja za osem (8) delovnih dni v naprej. Prvih 14 dni v septembru bodo dijaki prejeli malico, ki so jo označili na prijavnici.

Dijak lahko menije malic izbere tudi za več tednov v naprej, saj je jedilnik objavljen za cel mesec.

Če dijak menija ne izbere, je avtomatsko prijavljen na izbrani meni, označen na prijavnici.

Izbira menija poteka samo znotraj modula prehrana v eAsistentu in je dostopna le tistim, ki so prijavljeni na malico s prijavnico. Ostali dijaki jedilnika v eAsistentu ne vidijo.

Jedilnik je objavljen tudi na www.solskibistro.com/poljane.

Dietna prehrana je namenjena samo dijakom z zdravniško potrjenimi dietami.

V Šolskem bistroju je v času odprtja mogoče kupiti dodatno hrano in pijačo.

 

 

EVIDENTIRANJE MALIC

Evidentiranje malic poteka na podlagi prisotnosti pri pouku, ki se jo beleži v eAsistentu.

 

 

ODJAVA MALICE

Odjava malice je mogoča za določen dan, določeno obdobje ali do konca šolskega leta.

Odjava malice za določen dan ali določeno obdobje poteka samo znotraj modula prehrana v eAsistentu.

Malico je treba odjaviti najkasneje en delovni dan prej od 9. ure zjutraj. Elektronska sporočila in telefonski klici ne veljajo kot pravočasna odjava.

Malico je mogoče odjaviti tudi do konca šolskega leta. Tako odjavo pošljejo starši na elektronski naslov prehrana@gimnazija-poljane.com.

Odjava mora vsebovati ime in priimek dijaka, razred in datum odjave šolske malice.

 

 

DODATNE INFORMACIJE

Zakon o šolski prehrani: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/98032

Šolska spletna stran: https://www.gimnazija-poljane.com/sl/solska-malica/

INFO glede prijave / odjave malice in subvencije: prehrana@gimnazija-poljane.com

INFO glede plačevanja malice in poračunov: info@solskibistro.si

 

 

PONUDNIK ŠOLSKE PREHRANE
K-NORMA d. o. o.
Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana
www.solskibistro.si