Šolska malica v šol. l. 2017 / 2018

Gimnazija Poljane ima že vrsto leto zelo dobro organizirano toplo prehrano. Jedilnica, t. i. podmornica, je sodobno in privlačno urejena. Izbrani ponudnik šolske prehrane je Gostinstvo Andrej Šumi.

 

Jedilnica je odprta vsak dan od 7:30 do 15.00.

 

Vsa vprašanja o šolski prehrani lahko pošljete na elektronski naslov prehrana@gimnazija-poljane.com.

 

Na označenih povezavah si lahko ogledate odgovore dijakov in staršev, ki so sodelovali v letošnji anketi o šolski malici.

ODGOVORI DIJAKOV

ODGOVORI STARŠEV

Na šolsko malico se je potrebno PRIJAVITI z obrazcem, ki se ga dobi v referatu za dijake ali pa na tej spletni strani (pdf obrazec).

Na malico se je potrebno prijaviti do 30. junija za naslednje šolsko leto.

Izpolnjen in podpisani obrazec se odda v referatu za dijake ali na elektronski naslov prehrana@gimnazija-poljane.com (skenirani obrazec).

 

PRIJAVA VELJA OD 1. SEPTEMBRA DO 24. JUNIJA (eno šolsko leto).

MALICO se plačuje po različnih cenah:

a) polna cena malice je 2,42€
Ta cena velja za dijake, ki nimajo subvencije za malico.

b) subvencionirana malica stane 0€ ali 0,73€ ali 1,45€
Cena subvencionirane malice je odvisna od odstotka povprečnega mesečnega dohodka na osebo. Višino subvencije določi Center za socialno delo (CSD) in je zapisana v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji.

Prijavnici za malico NI POTREBO prilagati fotokopij odločbe, saj šola, na podlagi prijavnice za malico, v ustreznem državnem registru pridobi podatek o višini subvencije.

c) cena kosila je 2,42€
Cena je za vse dijake enaka ne glede na subvencijo.

V šolskem letu subvencija malice pripada tistim dijakom, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji, znaša:

-do 42% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji, pripada polna subvencija malice oz. brezplačna malica;

-nad 42 do 53% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji, pripada subvencija malice v višini 70% cene malice;

-nad 53 do 64% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji, pripada subvencija malice v višini 40% cene malice.

 

Do polne subvencije oziroma brezplačne malice so upravičeni:

-dijaki, ki so nameščeni v rejniško družino na podlagi odločbe o namestitvi v rejniško družino;

-dijaki, ki so prosilci za azil;

-dijaki, ki so nameščeni v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami oziroma v domove za učence in obiskujejo šolo izven zavoda.

Tabela o višini subvencije za malico glede na povprečni
mesečni dohodek na osebo.

povprečni mesečni dohodek na osebo

delež subvencije v ceni malice

do 42% neto povprečne plače

100%

od 42% do 53% neto povprečne plače

70%

od 53% do 64% neto povprečne plače

40%

nad 64% neto povprečne plače

0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela o višini subvencije in cene malic.

vrednost subvencije

plačilo staršev

polna cena malice

0€

2,42

polna subvencija

2,42€

0

70% subvencija

1,69€

0,73

40% subvencija

0,97€

1,45

 

 

Obdobje upravičenosti

Subvencija malice se prizna za obdobje enega šolskega leta.

 

Vloge

Vloge za uveljavljanje subvencije malice na centru za socialno delo ni več treba oddajati, saj bo šola upoštevala uvrstitev v dohodkovni razred na osnovni podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji.

  • Vloga za subvencijo malice se na centru za socialno delo odda samo v primeru, če družina dijaka ne razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku ali državni štipendiji.

 

(Viri: spletne strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in centrov za socialno delo)

Zakon o šolski prehrane določa obveznosti staršev oziroma dijakov, ki nastopijo z oddano prijavnico za malico:

  • · dolžnost staršev, da pravočasno plačajo malico oz. razliko do polne cene malice;
  • · dolžnost staršev ali dijakov, da pravočasno odjavijo malico v primeru odsotnosti (gl. odjava malice). Če malica ni bila odjavljena pravočasno, se plača polna cena malice, ne glede na višino subvencije;
  • · dolžnost staršev je, da v 30 dneh šoli sporočijo vsako spremembo podatkov, ki so jih navedli na prijavnici;
  • · prijava malice se lahko kadarkoli prekliče (gl. odjava malice).

PLAČEVANJE MALIC IN KOSIL

MALICA in KOSILA se plačuje :

– predplačniško — s pologom denarja na ime dijaka v jedilnici;

– predplačniško — s plačilom na TRR podjetja Gostinstvo A. Šumi s pripisom za šolsko malico »ime in priimek dijaka, razred«

TRR 56 0510 0801 3042 224
Gostinstvo Andrej Šumi s.p.,
Alpska cesta 52, 4248 Lesce
za šolsko malico (ime in priimek dijaka, razred)

– sproti vsako malico posebej, a le tisti dijaki, ki niso vpisani v modul prehrana eAsistenta.

Vsa preplačila bodo vidna v modulu prehrana eAsistenta, dijaki pa z dodeljenim uporabniškim imenom in geslom brezplačno dostopajo do te aplikacije.

 

 

DOSTOP DO MODULA PREHRANA V eASISTENTU

Vsi dijaki prejmejo uporabniško ime in geslo od svoje razredničarke / razrednika.

Modul prehrana se nahaja na: https://www.easistent.com/prijava

 

 

IZBIRA MENIJA MALICE

Izbira menija poteka samo znotraj modula prehrana v eAsistentu in je dostopna le tistim, ki so prijavljeni na malico s prijavnico. Ostali dijaki jedilnika ne vidijo.

Dijak mora vsaj za dva dni v naprej izbrati meni malice, ki jo želi prejeti. Izbor malice za ponedeljek mora biti opravljen najkasneje v petek do polnoči. Dijak lahko menije malic izbere tudi za več dni v naprej, saj je jedilnik objavljen za cel mesec.

Če dijak menija ne izbere, je avtomatsko prijavljen na prvi meni.

Jedilnikov za kosilo ni, saj se ponudba kosil prilagaja menijem malice. Dijak, ki je prijavljen tudi na kosilo, v jedilnici izbere meni kosila iz dnevne ponudbe.

Dijaki, ki niso prijavljeni na malico, lahko meni malice izberejo iz dnevne ponudbe, ki je objavljena samo v šolski jedilnici.

 

 

EVIDENTIRANJE MALIC / KOSIL

Evidentiranje malic poteka preko dijaške izkaznice, ki jo dijak prejme na začetku šolanja.

Pri deljenju malic imajo dijaki, ki so prijavljeni na malico prednost pred ostalimi.

Dijaki, ki bodo prijavljeni tudi kosilo, se bodo z dijaško izkaznico evidentirali dvakrat.

 

 

ODJAVA MALICE / KOSILA

Odjava malice / kosila je mogoča za določen dan, določeno obdobje ali do konca šolskega leta.

Odjava malice / kosila za določen dan ali določeno obdobje poteka samo znotraj modula prehrana v eAsistentu.  Malico / kosilo je potrebno odjaviti najkasneje do 8. ure zjutraj na dan odsotnosti. Elektronska sporočila in telefonski klici ne veljajo kot pravočasna odjava.

Malico / kosilo je mogoče odjaviti tudi do konca šolskega leta. Tako odjavo pošljejo starši na elektronski naslov prehrana@gimnazija-poljane.com.

Odjava mora vsebovati ime in priimek dijaka, razred in datum odjave šolske malice.

Starši pošljejo odjavo malice do konca šolskega leta TUDI za polnoletne dijake, saj so jih oni tudi prijavili.

 

DODATNE INFORMACIJE

Zakon o šolski prehrani: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/98032

Pravila šolske prehrane: http://www.gimnazija-poljane.com/sl/pravilniki/

ŠOLSKA SPLETNA STRAN: http://www.gimnazija-poljane.com/sl/solska-malica/

INFO glede prijave / odjave malice in subvencije:
prehrana@gimnazija-poljane.com

INFO glede plačevanja malice in poračunov:
Sanja Žunič, Gostinstvo A. Šumi (sanja@gostinstvosumi.si)

PONUDNIK ŠOLSKE PREHRANE
Gostinstvo Andrej Šumi s.p.
Alpska cesta 52, 4248 Lesce

– Kako se prijavim na malico?
S prijavnico, ki jo dobiš na tej spletni strani. Prijavnico najprej shraniš na računalnik, jo natisneš in izpolniš. Izpolnjeno in podpisano oddaš v fotokopirnici.

 

– Ali še obstaja subvencionirana malica?
Da, obstaja, vendar o subvenciji odloča Center za socialno delo. Za vse informacije se zato obrni na Center za socialno delo.

 

– Starši so vložili vlogo za otroški dodatek, vendar odločbe še nismo prejeli. Po vsej verjetnostni bom upravičen /-a do subvencije za malico. Ali med tem časom prejemam subvencijo?
Ne. Med tem časom plačuješ malico po polni ceni. Ko boste dobili odločbo za otroški dodatek, bo podatek o višini subvencije viden v skupni evidenci (CEUVIZ). Subvencija bo upoštevana od datuma veljavnosti in naredil se bo poračun.

 

– Ali je potrebno prijavnici za malico priložiti o otroškem dodatku?
Ne. Centri za socialno delo vse podatke vnesejo v skupno evidenco (CEUVIZ), v kateri je razvidno, kakšna je višina subvencije za malico.

 

– Postal/-a sem polnoleten / polnoletna in izgubil/-a sem subvencijo za malico. Kaj naj storim?
Na Centru za socialno delo povprašaj, kako naprej.

 

Vsa vprašanja o šolski prehrani lahko pošljete na elektronski naslov prehrana@gimnazija-poljane.com.