Šolska malica

 

Gimnazija Poljane ima že vrsto leto zelo dobro organizirano toplo prehrano. Jedilnica, t. i. Šolski bistro, je sodobno in privlačno urejena. Izbrani ponudnik šolske prehrane je K-NORMA d.o.o..

 

Po jesenskih počitnicah in prenovi je Šolski bistro odprt od 7:00 do 15:00. Šolska topla in hladna malica se deli v času glavnega odmora (11:15 – 11:50), v ostalem času pa so na voljo številni prigrizki in napitki.

 

Vsa vprašanja o šolski prehrani lahko pošljete na elektronski naslov prehrana@gimnazija-poljane.com.

Na malico se je treba PRIJAVITI z obrazcem (tukaj) ali v referatu za dijake.

 

Na malico se je treba prijaviti do 30. junija za naslednje šolsko leto.

 

Izpolnjen in podpisani obrazec se odda v referatu za dijake ali na elektronski naslov prehrana@gimnazija-poljane.com. Postopek prijave traja do 3 delovne dni.

 

 

PRIJAVA VELJA OD 1. SEPTEMBRA DO 24. JUNIJA (eno šolsko leto).

MALICO se plačuje po različnih cenah:

 

 

a) polna cena malice je 2,42€
Ta cena velja za dijake, ki nimajo subvencije za malico.

b) subvencionirana malica stane 0€ ali 0,73€ ali 1,45€

Cena subvencionirane malice je odvisna od odstotka povprečnega mesečnega dohodka na osebo. Višino subvencije določi Center za socialno delo (CSD) in je zapisana v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji.

 

 

Prijavnici za malico NI POTREBO prilagati fotokopij odločbe, saj šola, na podlagi prijavnice za malico, v ustreznem državnem registru pridobi podatek o višini subvencije.

V šolskem letu subvencija malice pripada tistim dijakom, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji, znaša:

 

– do 42% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji, pripada polna subvencija malice oz. brezplačna malica;

 

– nad 42 do 53% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji, pripada subvencija malice v višini 70% cene malice;

 

– nad 53 do 64% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji, pripada subvencija malice v višini 40% cene malice.

 

 

Do polne subvencije oziroma brezplačne malice so upravičeni:

 

– dijaki, ki so nameščeni v rejniško družino na podlagi odločbe o namestitvi v rejniško družino;

 

– dijaki, ki so prosilci za azil;

 

– dijaki, ki so nameščeni v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami oziroma v domove za učence in obiskujejo šolo izven zavoda.

 

 

Tabela o višini subvencije za malico glede na povprečni
mesečni dohodek na osebo.

povprečni mesečni dohodek na osebodelež subvencije v ceni malice
do 42% neto povprečne plače 100%
od 42% do 53% neto povprečne plače 70%
od 53% do 64% neto povprečne plače 40%
nad 64% neto povprečne plače0%

 

 

Tabela o višini subvencije in cene malic.

 vrednost subvencijeplačilo staršev
polna cena malice0€2,42€
polna subvencija2,42€0€
70% subvencija1,69€0,73€
40% subvencija0,97€1,45€

 

 

 

Obdobje upravičenosti

 

Subvencija malice se prizna za obdobje enega šolskega leta.

 

 

 

 

VLOGE

 

Vloge za uveljavljanje subvencije malice na centru za socialno delo ni več treba oddajati, saj bo šola upoštevala uvrstitev v dohodkovni razred na osnovni podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji.

 

Vloga za subvencijo malice se na centru za socialno delo odda samo v primeru, če družina dijaka ne razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku ali državni štipendiji.

 

Več informacij v zvezi z uveljavljanjem pravice do subvencije malice dijakov lahko najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

 

(Viri: spletne strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in centrov za socialno delo)

Zakon o šolski prehrane določa obveznosti staršev oziroma dijakov, ki nastopijo z oddano prijavnico za malico:

– dolžnost staršev, da pravočasno plačajo malico oz. razliko do polne cene malice;

 

– dolžnost staršev ali dijakov, da pravočasno odjavijo malico v primeru odsotnosti (gl. odjava malice). Če malica ni bila odjavljena pravočasno, se plača polna cena malice, ne glede na višino subvencije;

 

– dolžnost staršev je, da v 30 dneh šoli sporočijo vsako spremembo podatkov, ki so jih navedli na prijavnici;

 

–  prijava malice se lahko kadarkoli prekliče (gl. odjava malice).

PLAČEVANJE MALIC

 

MALICE se plačuje :

– predplačniško — s plačilom na TRR podjetja K-NORMA d.o.o. s pripisom za šolsko malico »ime in priimek dijaka, razred«

 

IBAN SI56 1010 0005 2058 925
K-NORMA d. o. o.
Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana
namen plačila: GP šolska malica, ime in priimek dijaka, razred

primer namena plačila:  GP šolska malica, Janez Novak, 1.a

 

 

Vsa preplačila bodo vidna v modulu prehrana eAsistenta V TREH DELOVNIH DNEH po plačilu.

 

Dijaki bodo z dodeljenim uporabniškim imenom in geslom brezplačno uporabljali to aplikacijo.

 

Pazite prosim, da bodo vsa plačila pravočasna, saj brez pozitivnega stanja dijak malice ne bo mogel izbrati in ne prevzeti.

 

 

DOSTOP DO MODULA PREHRANA V eASISTENTU

 

Vsi dijaki prejmejo uporabniško ime in geslo od svoje razredničarke / razrednika.

Modul prehrana se nahaja na: https://www.easistent.com/prijava

 

 

IZBIRA MENIJA MALICE

 

Po oddaji prijavnice je dijak avtomatsko prijavljen na malico vsak dan.

 

Vsak dan je na voljo več menijev malice. NOV je način izbire menijev, ki se opravlja najkasneje do četrtka do 10.00 za naslednji teden. Malico je treba izbrati za cel teden.

 

Primer: Najkasneje v četrtek, 6.9.2018 do 10.00, se izberejo vse malice za naslednji teden (od 10.—14.9. 2018).

 

Dijak lahko menije malic izbere tudi za več tednov v naprej, saj je jedilnik objavljen za cel mesec.

 

Če dijak menija ne izbere, je avtomatsko prijavljen na prvi meni.

 

Izbira menija poteka samo znotraj modula prehrana v eAsistentu in je dostopna le tistim, ki so
prijavljeni na malico s prijavnico. Ostali dijaki jedilnika v eAsistentu ne vidijo.

 

Dietna prehrana je namenjena samo dijakom z zdravniško potrjenimi dietami.

 

 

EVIDENTIRANJE MALIC

 

Evidentiranje malic poteka z dijaško izkaznico, ki jo dijak prejme na začetku šolanja.

 

BREZ DIJAŠKE IZKAZNICE MALICE NE BO MOGOČE PREVZETI.

 

 

 

ODJAVA MALICE

 

Odjava malice je mogoča za določen dan, določeno obdobje ali do konca šolskega leta.

 

Odjava malice za določen dan ali določeno obdobje poteka samo znotraj modula prehrana v eAsistentu.

 

Malico je treba odjaviti najkasneje en dan prej od 10. ure zjutraj. Elektronska sporočila in telefonski klici ne veljajo kot pravočasna odjava.

 

Malico je mogoče odjaviti tudi do konca šolskega leta. Tako odjavo pošljejo starši na elektronski naslov prehrana@gimnazija-poljane.com.

 

Odjava mora vsebovati ime in priimek dijaka, razred in datum odjave šolske malice.

 

 

DODATNE INFORMACIJE

 

Zakon o šolski prehrani: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/98032

 

Pravila šolske prehrane

 

ŠOLSKA SPLETNA STRAN: http://www.gimnazija-poljane.com/sl/solska-malica/

 

INFO glede prijave / odjave malice in subvencije: prehrana@gimnazija-poljane.com

 

INFO glede plačevanja malice in poračunov: info@solskibistro.si

 

PONUDNIK ŠOLSKE PREHRANE
K-NORMA d. o. o.
Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana
www.solskibistro.si