Title Image

Tuji učitelji

Že pred petindvajsetimi leti so pri pouku tujih jezikov na Gimnaziji Poljane sodelovali tuji učitelji, saj je šola že takrat slovela kot »jezikovna«, tako po izbirnosti kot po kvaliteti.

V 21. stoletju pa je storila še korak naprej: v okviru projektov Evropski oddelki in Obogateno učenje tujih jezikov (OUTJ), ki ju je vodil Zavod Republike Slovenije za šolstvo, je Gimnazija Poljane sodelovala kot ena izmed šol, ki so aktivno izvajale programa kakovostnega učenja in poučevanja tujih jezikov in tako ustvarjala dodano vrednost za vse vključene, dijake in učitelje ter šole kot celote.

Zdaj, ko sta se projekta zaključila, pa se šola še naprej bogati z delom tujih učiteljev. Spoznanja in pridobitve obeh projektov smo vključili v redno učenje tujih jezikov, kjer razvijamo medkulturne sporazumevalne zmožnosti, tj. zmožnosti sporazumevanja v tujih jezikih in v materinščini na medkulturno ozaveščen in medkulturno občutljiv ter medkulturno kompetenten način; na kroskurikularni ravni, tj. znotraj predmeta tuji jezik, znotraj drugih predmetov ter v interdisciplinarnih medpredmetnih povezevah; na avtentičen način, tj. z vključevanjem tujih učiteljev ciljnih tujih jezikov kot njihovih domačih govorcev v učni proces in na didaktičnih načelih timskega poučevanja v medkulturnih timih, tj. v poučevalnih parih slovenskih in tujih učiteljev.*

Ponosni smo, da je šola spet in vedno znova prepoznavna po jezikovni raznolikosti, medkulturnem učenju in, kot pravi Juan Ramón Jiménez: »Kdor se nauči novega jezika, si pridobi novo dušo.« 

*povzeto po gradivih OUTJ

TUJI UČITELJI, S KATERIMI TIMSKO POUČUJEMO PRI TUJIH JEZIKIH IN MEDPREDMETNO V ŠOLSKEM LETU 2019/2020

Ana Lazić Paunović (AN)

Juan Esteban De Jager, Sara Hevia Murciego (šP)

MichacI Schafer in Martin Schultze (NE)

Anne Gaelle Laurent Savič (FR)

Natalia Ilina Baskova (RU)

Marella Nappi (IT)